Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK
Οι τιμές βελτιώνονται συνεχώς! Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την πλέον επίκαιρη τιμή. τηλ :  2102522204

Projector lamp options

17/01/2018
από kostas

We offer the following options for your lamp replacement:

  • Original Module (OEM) – Genuine projector bulb plus genuine housing and packaging and 3 months warranty.
  • "CRISTAL" Module – Our CRISTAL module uses a Philips, Osram, Ushio or Phoenix bulb plus new compatible housing in neutral packaging and 4 months warranty.
  • Projector Lamp Module – High quality compatible UHR projector bulb plus new compatible housing in neutral packaging and 4 months warranty.
  • Original Bulb Only – Genuine projector bulb without housing and 3 months warranty.

Note! The pictures on our product pages are actual product images. This gives you the exact product information what you will receive from us.

Original Module (OEM)

These are products supplied by the original manufacturer of the projector and will be exactly the same as the lamp in the projector unit when it was first shipped. Original projector lamps are made to a high standard and QualityLamps sells original lamps for all the major projector manufacturers.

Note that an increasing number of brands are sharing projector production costs (or sub-contracting their production entirely) and lamps are no different. On occasion, one centrally manufactured lamp may be re-branded to fit different brands / models of projector.

CRISTAL Module

Our CRISTAL modules uses an original bulb inside made by one of the major lighting manufacturers such as Philips (UHP or TOP), Osram (P-VIP or VIP-R), Ushio (UMPRD, NSH or NSHA) or Phoenix (SHP). Our CRISTALmodule is a high quality replacement option which is not compromised on quality and at the same time will work flawlessly in your machine. Due to a much shorter route to market, our CRISTALmodules are usually 25% to 50% more cost effective than the OEM product, yet the high quality levels are maintained. The warranty for the CRISTALmodules is 4 months.

 

Projector Lamp Module

The projector lamp module consists of a high-quality compatible UHR projector bulb, a high-quality lamp casing and a neutral packaging. We buy our projector lamps directly from a listed Taiwanese manufacturer specialized in the production of projector lamps. The lamp manufacturing complies with the ISO9001 standards. Reliable and economically an attractive alternative with proven high quality over the years. The warranty for the projector lamp modules is 4 months.

 

Original Bulb Only

Besides the usual projector lamp modules we also offer "Original Bulb Only" lamp options if available. An original bulb only is the lamp without the housing. The advantage of an original bulb only is usually the price, availability and the environment (you will re-use the old lamp housing). Before ordering an original bulb only please make sure that the old lamp housing can be re-used and has not been damaged due to previous lamp failure. When in doubt you are of course welcome to contact us for assistance. The warranty for the original bulbs is 3 months.

Warranty

 Each projector lamp we sell comes with at least 3 months guarantee (our CRISTAL modules and projector lamp modules are covered by a 4 month guarantee). If the unlikely event happens that a lamp fails within this period, please contacy us immediately and we will replace it for you. 

Packaging

Each lamp is protected by foam plastic and is packed in a cardboard box so that it is optimally protected when it is sent to you. In preparation for dispatch each lamp is also packed in an extra cardboard delivery box for extra security.

 

How does a projector lamp work?

17/01/2018
από kostas

A projector lamp is a high pressure gas-discharge lamp or a metal-halide lamp. They consist of an arc tube with electrodes, an outer bulb, and a base. Projector lamps produce light by making an electric arc in a mixture of gases. In a metal-halide lamp, the compact arc tube contains a high-pressure mixture of argon, mercury, and a variety of metal halides. The mixture of halides will affect the nature of light produced, influencing the correlated colour temperature and intensity (making the light bluer, or redder, for example).

Metal-halide lamps require electrical ballasts to regulate the arc current and deliver the proper voltage to the arc. Like high-pressure mercury vapour lamps, some metal-halide bulbs contain a third electrode to initiate the arc when the lamp is first lit (which generates a slight flicker when the lamp is first turned on). Pulse-start metal-halide lamps don't contain a starting electrode, but they require an ignitor to generate a high-voltage (1 to 5 kV on cold strike, over 30 kV on hot restrike) pulse to start the arc.

If you want to read more about the technical details of metal-halide lamps please see this Wikipedia page.

Why is a projector lamp so expensive?

17/01/2018
από kostas

Projector lamps are expensive because simply said, projector lamps are expensive to manufacture. This is because projector lamps are made of borosilicate glass and fused quartz. Because quartz is tough to work with and is very hard, special equipment, which is highly expensive, is needed to heat and mold the quartz.

Scarcity of projector lamps drives their price even higher. Manufacturers protect their investment in expensive materials and time by enforcing high quality standards. The highest acceptable failure rate in the projector lamp industry is around 0.4 percent lamp failures per batch.

How to replace a projector lamp

17/01/2018
από kostas
When you buy a projector lamp you buy a complete module. This means a new lamp with a new housing. Usually the lamp replacement procedure is described in your projector's manual. If you don't have it anymore you can try to find it online. Most manufacturers offer the option to download a manual. If you still cannot find the procedure don't worry, replacing a projector lamp is an easy job. Usually you have to turn over your projector, unscrew some screws so that you have access to the lamp compartment. You can now see the lamp itself. This is also held in place via some screws and possibly you also have to detach the power cable of the lamp. You can then gently take out the lamp. In reverse order you can install the new lamp. To make things easier we have also put together a generic guide . When replacing a lamp, please take care not to touch the glass of the lamp.

What should I do with my broken projector lamp?

17/01/2018
από kostas

You should not throw away old projector lamps! They contain mercury (Hg), a toxic metal, and must be properly disposed of or recycled. Please contact us if you wish us to recycle your projector lamp properly. If you send the lamp as a complete unit we might even be able to install a new bulb for you and ship it back to you. Just make sure you contact us first so we can give you the details.

How do I know if my lamp is broken? Can I measure this?

17/01/2018
από kostas

Unfortunately it's hard to say if a projector lamp has failed, unless of course, it has exploded. But, there are a few things that you can check yourself. When the projected image has become less and less it's a sign the projector lamp has reached the end of its life. When the light output is very low or when there is no image projected at all, you can take out the projector lamp and examine it while looking at it from the front. In the center of the lamp you will see a glass part, the strike stem or burner that contains two electrodes. When the burner is not aligned in the center of the lamp anymore it has failed. When you see white or black spots on the burner it has most likely also failed. If you are unsure you are always welcome to take some pictures of the lamp (and the burner especially) so we can take a look for you.

 


The strike stem is misaligned and has white spots. If the stem is not clear it's a sign of lamp failure.

I have color problems or strange pixels in my image, is the lamp broken?

17/01/2018
από kostas

When a projector lamp needs to be replaced it can usually be recognized by the fact that the light output has become increasingly less. Color problems and pixel problems are not caused by the lamp. LCD and DLP projectors both use their own techniques for producing a final image and therefore also both have their own problems. For example, an LCD projector uses color panels that provide the colors. When one of the panels needs to be replaced you will see color problems in the projected image (for example, one color will dominate). A new lamp will not solve this problem. DLP projectors use a DMD (digital micromirror device)chip. This chip uses microscopic mirrors. If these mirrors stop working the projector produces frozen or flickering pixels. A new lamp does not solve the problem. If you experience any of such problems with your projector you will need to have it checked by a specialist.

ADVISE!!!

17/01/2018
από kostas

Avoid overheating of the lamp

The discharge temperature of all the projector lamps is very high since it involves electric arc discharge. This ultimately leads to potential damage to the electrode which deteriorates in its performance gradually. So the first tip is to avoid overheating of the lamp. Some projectors are fitted with thermostats that automatically shut down the lamp after a peak allowable temperature is reached while others have to be switched off manually. Never switch the lamp off by disconnecting the power cord! It will affect the required cooling down period, so wait before you unplug.

Keep the projector filter clean

The filter prevents dust and other dirt to disrupt the operating environment. So it is of the utmost importance that you clean the filter regularly, especially if the projector is used in a atmosphere prone to dust. This will add hours to your lamp's life expectancy.


Operating the projector in 'Economy mode'

All projectors come with a built in 'Economy Mode' which economizes the life of the lamp by decreasing the brightness. It projects the images with a brightness that is optimum rather than maximum. An illustration would perhaps help: if the lamp is operating in 2000 lumens and the life is rated at 1500 hours, it can be increased to 1700 hours by operating it at 1800 lumens which is possible by operating it the economy mode. Increase your lamp's life expectancy by decreasing lumens.

Don't move or shake your projector

We strongly recommend that you do not move the projector when on or when shutting down. This will damage the electrode or the filament and might even cause the lamp to burst.

Your projector needs air in the room

Heat dissipation is one of the most important factors that influence the life of the projector lamp. It is therefore mandatory to keep the projector in a place where there is sufficient air for circulation and some considerable space for venting the heat. Keeping the projector away from walls will help to some extent. Avoid direct exposure to sunlight and if possible enhance the cooling by artificial cooling or air conditioning.

Installing a projector lamp

Worn out projector lamps need to be replaced by new ones which are either OEM or alternatives. Great care should be taken when replacing a lamp and should never be done without consulting the user's manual. Replacements can be done as bare bulbs or as bulbs with housing. Bulbs are in general very fragile and may burst if not properly handled; one of the vital steps is to avoid 'skin contact' with the bulb making it mandatory to wear a glove while handling it. Installing the bulb with housing is a good advice since it always fits the projector in the best way possible. 

Climatic conditions

Your projector need to be in an atmosphere that is climate controlled. It should basically be free from dust and suspended dirt. Extreme hot conditions as inside a car might tend to prove hazardous if the projector is switched on immediately afterwards. The lamp can burst due to the extreme temperatures. It becomes mandatory to leave the projector in a cool place for a while for it to attain the room temperature and work efficiently.

Carry a spare bulb

It is advisable to carry a spare bulb with you when you are to make a presentation. Even if there are some lamp hours left, it might let you down unexpectedly. So we recommend to always carry a spare lamp along with the manual and some technical insight into the replacement procedure.

General

In general it is expected that a projector lamp is functioning properly. Yet it can happen that some lamps do not reach the number of operating hours indicated by the projector manufacturer. A projector lamp is a consumable. Even with proper use and maintenance, it occurs that a lamp fails sooner than indicated. Neither the maximum lifetime nor the performance of the lamp can be 100% guaranteed, as external factors may have a negative influence on the lifetime of the projector and its lamp.

How to replace a projector lamp

17/01/2018
από kostas

It's just another day of enjoying your Projector or Rear Projection TV when all of a sudden you see the dreaded lamp warning indicator telling you it will be time soon to replace the projector lamp. With these simple steps, you will learn how to replace a projector lamp and be back to enjoying your projector or TV in no time.

Step 1: gather the necessary tools

Luckily, you'll only need a manual screwdriver to remove the panel. You will also want to have a soft, non-abrasive cloth handy to help avoid any contact with your fingers and the lamp assembly. A Micro-Fiber Cleaning Cloth is recommended.
Step 2: turn off TV or projector

After the unit has cooled down properly, remove the power cord from the outlet and the unit completely.
Step 3: remove lamp compartment door

The lamp compartment on projectors is usually located underneath the projector unit. For Rear Projection TVs, the lamp compartment should be located in the rear towards the bottom left or right side of the TV. 2-4 screws will be holding the compartment in place. Removed the screws and the lamp compartment door.
Step 4: remove lamp assembly

Carefully pull out the lamp assembly and disconnect any power cords that may still be connected to the lamp assembly. Put it aside and don't get it confused with your new lamp!
Step 5: clean lamp compartment

Dust gets everywhere and while you have the projector open, use a soft cloth or micro-fiber cleaning cloth to remove any loose dust from the lamp compartment.Step 6: insert new lamp assembly

Carefully reconnect any power cables to the new lamp if present and slide the new lamp into the compartment in the same orientation that the original lamp came out.
Step 7: close lamp compartment door

Set the lamp compartment door back into place and securely screw in the door without screwing it in too tightly.
Step 8: reset the lamp timer

Instructions on how to do this should be covered by the instruction manual.
Step 9: done!

Enjoy your projector or TV again and make sure you have a backup lamp handy in case the lights go out unexpectedly. 

Identifying an expired projector lamp module

17/01/2018
από kostas

Visible indications of an expired projector lamp

The following five visible indicators help you recognize an expired projector lamp:

  • Cloudy bulb - A cloudy bulb may reduce image brightness. The projector lamp will appear to have white or black deposits on the inside of the bulb. These deposits are a sign of normal wear and tear. Replace the projector lamp if the brightness is inadequate.
  • Disconnected or broken wires - If the lamp wires are broken, the lamp will not ignite. Replace the lamp if the wires are broken or contact us for new wires, we may be able to supply them.
  • Deformed bulb - A deformed bulb will reduce image brightness. A bulb is deformed when the bulb envelope expands into an irregular, round shape. Replace the projector lamp if it becomes deformed.
  • Debris on bulb end - If the lamp will not ignite, the bulb seal may have broken. When the bulb seal is broken, debris from the bulb will form at the break. Most of the times, this is at the bulb tip.
  • Broken bulb - The projector lamp will not ignite if it is broken. Sometimes you will hear an abnormal sound when you try to start the projector. Please refer to your projector's safety instructions for more information about handling broken projector lamps. Obviously if the lamp has exploded it is time to replace the projector lamp.

Τελευταία Άρθρα Τελευταία Άρθρα